За нас

“Супервайзер” ЕООД е регистриран консултант, оправомощен да извършва консултантска дейност и строителен надзор в проектирането и строителството от 06.10.1999 г. с лиценз № СК-116, като многократно срокът му на действие  е удължаван  и сега е валидно Удостоверение №  PK 0392/07.01.2020 год.  издадено от ДНСК, със срок на действие до  07.01.2025 год.

Дружеството е вписано в публичния регистър с Удостоверение № 00119/04.11.2008 г. на АУЕР на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, презаверено на 07.11.2021, валидно до 07.11.2026 год.

“Супервайзер” ЕООД е член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/, както и пълноправен член на FIDIC и EFCA.

Притежава сертификати : ISO 9001-2015; ISO 14001-2015;

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ЦЯЛАТА СТРАНА

 • Фирма Супервайзер ЕООД извършва оценки на съответствието с основните изисквания към строежите и  строителен надзор на строежи от ниското и високото строителство, промишлени системи, инженерна инфраструктура, пречиствателни станции, пътища и др.
 • Компанията е лицензирана за извършване на техническо обследване, контрол, изготвяне на оценки и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Инженер – конструктор и юрист Цвятко Тужаров управлява и представлява компанията.

Фирма Супервайзер ЕООД разполага с екип от 41 високо квалифицирани специалисти с богат опит и дългогодишен стаж като архитекти и инженери от всички специалности.

Благодарение на високия професионализъм на експертите са реализирани успешно различни инвестиционни проекти без да са допускани нарушения на законодателството и са въведени в редовна експлоатация над 500 строежа в България.

УСЛУГИ НА СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД

 • Извършва Консултантска дейност и Строителен надзор, включващи оценка на съответствието на инвестиционни проекти със основните  изисквания към строежите по смисъла на Закона за устройство на територията, както  и дейности вменени в задълженията на „Инженера” по правилата на FIDIC;
 • Извършва технически контрол на инвестиционните проекти по част конструктивна.
 • Изготвя технически паспорти на строежите.
 • Извършва техническо обследване на съществуващи сгради и съоръжения
 • Извършва обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.
 • Извършва консултантска дейност по управление на проекти.
 • Упражнява инвеститорски контрол по време на строителството.
 • Извършва проучвателни и проектни работи за изготвяне на комплексни инвестиционни проекти.
 • Извършва конструктивно обследване на сгради и съоръжения с уреди за безразрушителен контрол и съвременен софтуер.
 • Извършва строителство.