Възложители

ВСИЧКИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, В Т.Ч МРРБ, МТСП, БНБ, ОБЩИНИ,  ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И ДР.

ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: ВТ.Ч. „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК“ ЕАД И ДР.